علمی ـ پژوهشی

1. جایگاه زن در نظام اجتماعی و خانواده از نگاه فارابی،ابن سینا و خواجه نصیر

صفحه 5-25

منصوره بخشی؛ مجید صادقی حسن آبادی؛ سیدمهدی امامی جمعه


2. بررسی تطبیقی نظریه فارابی و بوعلی‏ سیناپیرامون هدفمندی هنر و کارکرد سرگرمی، شگفتی و لذت در آن

صفحه 27-40

نادیا مفتونی؛ محمود نوری


3. حقیقت وحی رسالی از دیدگاه ابن‌سینا و مقایسه آن با آموزه‌های قرآنی

صفحه 41-60

زهرا محمودکلایه


4. طرح حد مفهومی و جهت حکم از طرف ابوالبرکات بغدادی و نقد اندیشه ابن‌سینا

صفحه 61-75

غلامرضا ذکیانی؛ حسین اسعدی


5. رابطه صور ارتسامی با آفرینش موجودات از منظر ابن‌سینا

صفحه 75-90

منصور ایمانپور


6. فرایند"خویش" فهمی انسان در نظر ابن سینا

صفحه 91-108

حدیث رجبی


7. مبانی، روش ها و مولفه های فلسفه سیاسی ابن سینا

صفحه 109-128

حسن علی یاری