دوره و شماره: دوره 21، شماره 57، بهار و تابستان 1396 
4. لذت و معنای زندگی از نگاه ابن‌سینا

صفحه 67-85

سیده نرجس عمرانیان؛ امیرعباس علیزمانی


6. تحلیل ماهیت عدالت در عرصه خالق با تأکید بر آرای ابن سینا

صفحه 107-123

فردین جمشیدی مهر؛ جهانگیر مسعودی؛ علیرضا کهنسال