علمی ـ پژوهشی

1. تمایز فلسفه ابن‌سینا و ارسطو به روایت کتاب تهافت ابن‌رشد

صفحه 5-26

سید محمد علی دیباجی


2. خوانشی نو از جایگاه بحث از زمان در نمط پنجم کتاب الاشارات و التنبیهات ابن سینا

صفحه 27-45

سید احمد حسینی


3. کاربرد اصل علیت و لوازم آن در طب سینوی

صفحه 47-66

محمود صیدی؛ احسان کردی اردکانی


4. لذت و معنای زندگی از نگاه ابن‌سینا

صفحه 67-85

سیده نرجس عمرانیان؛ امیرعباس علیزمانی


5. معناداری صفات ذاتی خداوند از منظر ابن سینا و شیخ احسائی

صفحه 87-105

محمود هدایت افزا؛ حسن قنبری


6. تحلیل ماهیت عدالت در عرصه خالق با تأکید بر آرای ابن سینا

صفحه 107-123

فردین جمشیدی مهر؛ جهانگیر مسعودی؛ علیرضا کهنسال


7. مقدمات یادگیری فلسفه ی ارسطو از دیدگاه آمونیوس و فارابی

صفحه 125-146

مریم سالم