دوره و شماره: دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-245 (مجله با احتساب صفحات آغازین و چکیده های انگلیسی و صفحات پایانی 264 صفحه است) 
هیچ مقاله ای پیدا نشد.