دوره و شماره: دوره 20، شماره 56 - شماره پیاپی 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-172 

علمی ـ پژوهشی

1. چرایی درد از دیدگاه ابن سینا

صفحه 5-16

محمد سعیدی مهر


6. رساله‌الطیر ابن‏ سینا، فراروایتی نمادین از معنای زندگی

صفحه 103-118

سهام مخلص؛ رضا اکبری؛ رضا رسولی شربیانی؛ گیتا مقیمی