علمی ـ پژوهشی

1. چرایی درد از دیدگاه ابن سینا

صفحه 5-16

محمد سعیدی مهر


2. ملاک‏ شناسی تعدد قوای نفس بر اساس نقد و تحلیل تطبیقی دیدگاه‏ های ابن‏ سینا، فخررازی و صدرالمتألهین

صفحه 17-39

احد فرامرز قراملکی؛ محمد حسین وفائیان


3. ملاک‏ های تمایز واجب از ممکن در تقسیم موجودات از نظر فارابی

صفحه 41-62

فاطمه شهیدی


4. توصیف، تحلیل و تبیین معرفتی ساختار علم برهانی الهیات در کتاب الشفاء

صفحه 63-82

امیر عباس علی زمانی؛ رضا رضازاده؛ کاظم موسی خانی


5. سیر تحول معنای«وجود» و «موجود» از نخستین سده‏ های هجری تا عصر ابن‏ سینا

صفحه 83-102

اسکندر صالحی؛ پرویز ضیاءشهابی؛ عباس ذهبی


6. رساله‌الطیر ابن‏ سینا، فراروایتی نمادین از معنای زندگی

صفحه 103-118

سهام مخلص؛ رضا اکبری؛ رضا رسولی شربیانی؛ گیتا مقیمی


7. تحلیل و بررسی مبانی و ادله ابن‌سینا در خصوص فناناپذیری نفوس

صفحه 119-130

زین العابدین فرهادی؛ حسن قنبری؛ مسعود صادقی