دوره و شماره: دوره 19، شماره 54، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-151 
2. فرآیندتکون معرفت دینی در فلسفه ابن سینا (با تاکید بر شناخت مجردات)

صفحه 23-41

ربابه جلیلی بهابادی؛ علی ارشد ریاحی؛ مجید صادقی حسن آبادی