علمی ـ پژوهشی

1. اثبات علیت در خارج از دیدگاه ارسطو و ابن سینا

صفحه 5-22

مریم سالم


2. فرآیندتکون معرفت دینی در فلسفه ابن سینا (با تاکید بر شناخت مجردات)

صفحه 23-41

ربابه جلیلی بهابادی؛ علی ارشد ریاحی؛ مجید صادقی حسن آبادی


3. «سخن‌گفتن از خدا» در الهیّات دنس اسکوتوس، با نگاهی به تأثیر آرای ابن‌سینا

صفحه 43-60

مهدی عباس‌زاده


4. شعر از نگاه ابن سینا و نقش آن در فرهنگ سازی

صفحه 61-78

فاطمه سلیمانی دره باغی


5. نظریه علّیت فاعلی ابن سینا و فعل الهی خاص

صفحه 79-94

ابوتراب یغمائی


6. نظریه ی آگوستین درباره ی مسئله ی شر و نقد آن از منظر ابن سینا

صفحه 95-114

فاطمه سادات هاشمی؛ امیرعباس علیزمانی


7. اثرگذاری اقناع در افعال ارادی از دیدگاه فارابی و ابن سینا

صفحه 115-129

فتانه تواناپناه؛ نادیا مفتونی