علمی ـ پژوهشی

1. تاثیرا ت بی‏ واسطه ذهن بر خارج از منظر ابن سینا، گذار به رویکرد شناختی سینوی

صفحه 5-19

فهیمه شریعتی؛ فهیمه شریعتی


2. نظریۀ استنتاج در منطق ابن سینا: آمیزه ای ارسطویی _ رواقی با خطایی بطلمیوسی

صفحه 21-48

مهدی عظیمی


3. مبادی نظری ترادف مفهومی صفات حقیقی خداوند از منظر ابن‌سینا و شیخ احسائی

صفحه 49-70

محمود هدایت افزا؛ سید عبدالرحیم حسینی


4. خانواده و عوامل تحکیم آن با تکیه بر آرای ابن سینا

صفحه 71-89

مریم سلطانی کوهانستانی


5. نقد وبررسی شش دیدگاه درباره شرایط انتاج قیاس استثنائی در منطق سینوی (با تاکید بر شرطی متصل)

صفحه 91-110

سید محمد علی حجتی؛ علیرضا دارابی؛ لطف الله نبوی


6. نگاهی به آرمان شهر سینوی

صفحه 111-130

طیبه محمدی کیا؛ عبدالمجید مبلغی


7. نقش مشهورات در تعین مدن با تکیه بر آراء فارابی و ابن سینا

صفحه 130-151

سیده ملیحه پورصالح؛ زینب برخورداری