علمی ـ پژوهشی

1. روش فلسفی ابن سینا در تفسیر حروف مقطعه قرآن

صفحه 5-23

سید احمد حسینی؛ ابراهیم مسلم پور


2. تأملی دوباره در باب برهان صدیقین سینوی در نجات

صفحه 25-39

هما رنجبر؛ داود حسینی؛ اسدا... فلاحی


3. کارکرد «خاصّه» در منطق دوبخشی: نقدی بر فهم طوسی از متن ابن سینا

صفحه 41-55

مهدی عظیمی


4. بررسی تعریف مابعدالطبیعه از دیدگاه فارابی (بر اساس کتاب های تحصیل السعادة، فلسفة أرسطوطالیس، الحروف و فصول منتزعة)

صفحه 57-81

لیلا کیان خواه


5. روش فلسفی ابن سینا، الگویی برای تحول در علوم انسانی

صفحه 83-99

حسین زمانیها


6. خطابه به مثابه راهبرد فرهنگی در اندیشه فارابی

صفحه 101-113

نادیا مفتونی؛ قاسم مقدم


7. تبیین اختلاف آراء ابن سینا در باب مسئله اتحاد عاقل و معقول

صفحه 115-127

فرنوش بابادی؛ شمس اله سراج