علمی ـ پژوهشی

1. جایگاه معرفت شناختی عقل عملی نزد ابن سینا

صفحه 5-17

فرزانه ذوالحسنی


2. ابن‌سینا و گودل: «عدم برهان بر امتناع» یا «برهان بر عدم امتناع»؟

صفحه 19-36

مهدی عظیمی


3. روش تفسیر نزد بوعلی سینا و مقایسة آن با ابوحامد غزالی

صفحه 37-56

مهدی حاجیان


4. آموزش فلسفه با رویکرد پرورش تفکر انتقادی و مقایسه آن با سبک سینوی

صفحه 57-76

جمیله فاطمی


5. گذار ابن‌‌سینا از تحلیل معناشناختی مشتقات طبیعت به نتایج طبیعت شناسانه

صفحه 77-98

محمد سعیدی مهر؛ سکینه کریمی


6. تحقیقات ابن سینا در زمینه علم النفس و کاربرد آن در طب سینوی

صفحه 99-113

احسان کردی اردکانی؛ نجفقلی حبیبی


7. اهداف برنامه تربیتی ابن سینا

صفحه 115-126

کمال نصرتی هشی؛ رضا علی نوروزی؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری؛ حسینعلی نصرآبادی