دوره و شماره: دوره 17، شماره 50، پاییز و زمستان 1392، صفحه 5-127 

علمی ـ پژوهشی

1. ابن سینا و منطق مشرقی

صفحه 5-16

لطف الله نبوی


6. تبیین عقلانی وحی از نظر ابن سینا

صفحه 91-110

زهرا محمودکلایه؛ محمد سعیدی مهر