علمی ـ پژوهشی

1. ابن سینا و منطق مشرقی

صفحه 5-16

لطف الله نبوی


2. صورت‌بندی برهان صدیقین ابن سینا در نجات بر پایه‌ی منطق محمولات مرتبه اول

صفحه 17-40

هما رنجبر؛ داود حسینی؛ محمد سعیدی مهر


3. ادراکات شهودی نفس در حکمت سینوی و برخی پیامدهای معرفت شناختی آن

صفحه 41-55

محمد نجاتی؛ احمد بهشتی؛ مجید اکبری دهقی


4. بررسی مدینه عادله از منظر ابن سینا با تطبیق بر آرای فارابی

صفحه 58-78

طیبه زارعی؛ سعید رحیمیان


5. تحلیل معناشناختی روایت ابن سینا از فهم متافیزیک ارسطو

صفحه 79-90

سید احمد حسینی


6. تبیین عقلانی وحی از نظر ابن سینا

صفحه 91-110

زهرا محمودکلایه؛ محمد سعیدی مهر


7. بررسی ریشه‏ های نظریه فقر وجودی ممکنات در حکمت سینوی

صفحه 111-127

مرضیه افراسیابی؛ سید حمید طالب زاده