1. قاعده الواحد و نظام علی از دیدگاه ابن‌سینا و محقق طوسی

صفحه 5-26

فاطمه صادق‌زاده قمصری


2. روش طبیعت‌شناسی ابن‌سینا

صفحه 27-47

فاطمه سلیمانی


علمی ـ پژوهشی

3. گزاره‌های شرطی در منطق سینوی و جدید

صفحه 48-72


4. ادراکات باطنی سینوی در رساله‌های رمزی سهروردی

صفحه 73-98

نادیا مفتونی


5. ارادی بودن تعقل در پرتو نظریه عقل فعال نزد فارابی و ابن‌سینا

صفحه 99-117

جلیله علم الهدی


6. اندیشه‌های اشراقی ابن‌سینا

صفحه 118-137

مرضیه صادقی


7. محرک نامتحرک بر اساس کتاب لامبدا با تکیه بر تفاسیر ثامسطیوس، ابن‌سینا، ابن‌رشد و آکوئیناس

صفحه 138-160

لیلا کیان خواه؛ رضا اکبریان


8. ترس از مرگ با تکیه بر دیدگاه ابن‌سینا و ملاصدرا

صفحه 75-101

فاطمه سلیمانی