1. تحلیل مفهوم حدس و کارآیی آن از دیدگاه ابن‌سینا

صفحه 5-24

منیره سید مظهری


2. تفاسیر ارائه شده از دیدگاه ابن‌سینا در خصوص شناخت انسان از وحدت و کثرت

صفحه 25-43

رضا اکبری


3. پردازش ابن‌سینا از مسئله نبوت در مقایسه با جریانات کلامی و فلسفی

صفحه 44-62

زهره توازیانی


4. مشهورات در اندیشه ابن‌سینا

صفحه 63-78

فرزانه ذوالحسنی؛ محمد سعیدی مهر


5. برهان انسان معلق ابن سینا و بررسی امکان تحقق عملی آن

صفحه 79-94

امید آهنچی؛ سعید انواری


6. برهان صدیقین سینوی و عدم ابتناء بر بطلان تسلسل: دفاعی از برهان ابن‌سینا در برابر اشکال ملاصدرا

صفحه 94-111

زهرا جلالی؛ محسن جوادی


7. تشابه یا تشکیک مفهوم وجود: مقایسه نظریات ارسطو و ابن‌سینا در مسئله معنای وجود

صفحه 112-129

سید احمد حسینی؛ رضا اکبریان