علمی ـ پژوهشی

1. نقدهای شیخ اشراق بر نظریه مشائیان درباره ادراک ذات

صفحه 5-25

سید حسن سعادت مصطفوی؛ مهران رضایی


2. تعریف و موضوع مابعدالطبیعه از دیدگاه ابن‏ سینا: بررسی تأثیر رساله اغراض مابعدالطبیعه فارابی

صفحه 27-51

لیلا کیانخواه؛ رضا اکبریان؛ محمد سعیدی مهر


3. شأن «ماهیت» بدون وجود: مطالعه‏ ای تطبیقی میان فلسفه ابن‌سینا و حکمت متعالیه

صفحه 53-68

فاطمه شهیدی؛ نصرالله حکمت


4. پدیده انتشار صوت در قراضه طبیعیات

صفحه 69-88

غلامحسین رحیمی


5. سعادت از منظر ابن‏ سینا و آگوستین: مطالعه مقایسه ‏ای

صفحه 89-109

سیده مژگان سخایی


6. نقش تهذیب نفس در معرفت‏ شناسی سینوی

صفحه 111-130

مریم سلطانی کوهانستانی؛ مرتضی شجاری


7. ملاصدرا و نقد مبانی حکمت سینوی درباره ادراک غیر

صفحه 131-145

مرتضی عرفانی