موضوعات = روش شناسی
تعداد مقالات: 1
1. روش فلسفی ابن سینا، الگویی برای تحول در علوم انسانی

دوره 18، شماره 52، پاییز و زمستان 1393، صفحه 83-99

حسین زمانیها