موضوعات = فلسفه و حکمت اسلامی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی و سنجش نظریه علم الهی در فلسفه فارابی

دوره 21، شماره 58، پاییز و زمستان 1396، صفحه 81-102

مهدی عباس زاده