فهرست مطالب

چکیده

v        مختصات مقولی ماهیت از منظر هگل و ابن‌سینا..................................................................................5
سیدامیرحسین فضل الهی / دانشجوی دکتری فلسفه تطبیقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
علی مرادخانی / دانشیار گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
v         بررسی اشکالات ابن سینا بر  بی‏کران گروی درباره ساختار توجیه...................................................21
مرتضی متولّی / دانشجوی دکترای فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه تهران
مهدی عظیمی / دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تهران
v        علم به خود و نتایج آن دربارة علم باطنی نزد ژاک مریتن و نسبت آن با آراء ابن‌سینا............................33
حسنی همایون / دانشجوی دکتری فلسفه و حکمت دانشگاه تربیت مدرس
رضا اکبریان / استاد گروه فلسفه و حکمت دانشگاه تربیت مدرس
v        استعاره مفھومی و مسأله زیادت وجود بر ماھیت در فلسفه اسلامی.................................................53
سیدعلی مومنی / دانشجوی دوره دکتری رشته فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
منصور ایمانپور / دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رضا اکبری / استاد گروه فلسفه اسلامی و کلام دانشگاه امام صادق علیه السلام
v        دو‌گانه‌انگاری معرفت شناختی اصل واقعیت(تبیینی انتقادی از خوانش‌های هستی‌شناسانه اصالت وجود و ماهیت در حکمت سینوی)....................................................................................................................71
زهرا کلهر / دانشجوی دکتری فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه شیراز
علی رضا فارسی نژاد / استادیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه شیراز
محمد توپچی / دانش­آموخته سطح 3 حوزه علمیه
v        برهان و تأویل دو روی روش تفسیری ابن‌سینا................................................................................89
عبدالله میراحمدی / استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه خوارزمی
v        رهیافت‌های محمدبن‌زکریای رازی و ابن‌سینا در پیشگیری و درمان هیجان حزن و اندوه.................111
موسی سلیمانی مارشک / دانشجوی دکترای مدرسی‌ معارف اسلامی دانشگاه فردوسی
سید حسین سید موسوی / دانشیار گروه معارف اسلامی دانشگاه فردوسی
فهیمه شریعتی / استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه فردوسی
v        بررسی تطبیقی آراء شیخ‌الرئیس و شیخ اشراق درباره چیستی لذت………...........……………………133
حوریه شجاعی باغینی / دانشجوی دکتری فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
عین‎الله خادمی / استاد  گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
عبدالله صلواتی / دانشیار  گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
v        پژوهشی تطبیقی پیرامون علم به خود در اندیشه جان سرل و ابن‌سینا...........................................153
حسین اسعدی / دانشجوی دکتری فلسفه دانشگاه فردوسی مشهد
سید مرتضی حسینی شاهرودی / استاد گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
علی حقی / دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
v        تحقیقی در نقش تصور و تصدیق در شکل گیری دو گونه جهان اخلاقی نزد ابن ‏سینا.......................173
مرتضی شجاری / استاد گروه فلسفه دانشگاه تبریز
محمد هانی جعفریان / دانشجوی دکتری فلسفه دانشگاه تبریز
v        تشکیک به حسب نسبت از دیدگاه ابن‌سینا..................................................................................191
جعفر شانظری / دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه اصفهان
جواد عظیمی / دانش‏آموخته کارشناسی ارشد رشته فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه اصفهان
v        عینیت و ترادف معنایی به مثابه نظریه ابتکاری ابن سینا در محذور امتناع انتزاع کثیر از واحد در تعلیقات......................................................................................................................................211
حسن رهبر / استادیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان
مرتضی عرفانی / استادیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان
لیلا نیکویی نژاد / دانشجوی دکتری فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه ایلام                                                                        
v        چکیده مقالات به زبان انگلیسی........................................................................................................5

 

v        مختصات مقولی ماهیت از منظر هگل و ابن‌سینا..................................................................................5
سیدامیرحسین فضل الهی / دانشجوی دکتری فلسفه تطبیقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
علی مرادخانی / دانشیار گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
v         بررسی اشکالات ابن سینا بر  بی‏کران گروی درباره ساختار توجیه...................................................21
مرتضی متولّی / دانشجوی دکترای فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه تهران
مهدی عظیمی / دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تهران
v        علم به خود و نتایج آن دربارة علم باطنی نزد ژاک مریتن و نسبت آن با آراء ابن‌سینا............................33
حسنی همایون / دانشجوی دکتری فلسفه و حکمت دانشگاه تربیت مدرس
رضا اکبریان / استاد گروه فلسفه و حکمت دانشگاه تربیت مدرس
v        استعاره مفھومی و مسأله زیادت وجود بر ماھیت در فلسفه اسلامی.................................................53
سیدعلی مومنی / دانشجوی دوره دکتری رشته فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
منصور ایمانپور / دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
رضا اکبری / استاد گروه فلسفه اسلامی و کلام دانشگاه امام صادق علیه السلام
v        دو‌گانه‌انگاری معرفت شناختی اصل واقعیت(تبیینی انتقادی از خوانش‌های هستی‌شناسانه اصالت وجود و ماهیت در حکمت سینوی)....................................................................................................................71
زهرا کلهر / دانشجوی دکتری فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه شیراز
علی رضا فارسی نژاد / استادیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه شیراز
محمد توپچی / دانش­آموخته سطح 3 حوزه علمیه
v        برهان و تأویل دو روی روش تفسیری ابن‌سینا................................................................................89
عبدالله میراحمدی / استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه خوارزمی
v        رهیافت‌های محمدبن‌زکریای رازی و ابن‌سینا در پیشگیری و درمان هیجان حزن و اندوه.................111
موسی سلیمانی مارشک / دانشجوی دکترای مدرسی‌ معارف اسلامی دانشگاه فردوسی
سید حسین سید موسوی / دانشیار گروه معارف اسلامی دانشگاه فردوسی
فهیمه شریعتی / استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه فردوسی
v        بررسی تطبیقی آراء شیخ‌الرئیس و شیخ اشراق درباره چیستی لذت………...........……………………133
حوریه شجاعی باغینی / دانشجوی دکتری فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
عین‎الله خادمی / استاد  گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
عبدالله صلواتی / دانشیار  گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
v        پژوهشی تطبیقی پیرامون علم به خود در اندیشه جان سرل و ابن‌سینا...........................................153
حسین اسعدی / دانشجوی دکتری فلسفه دانشگاه فردوسی مشهد
سید مرتضی حسینی شاهرودی / استاد گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
علی حقی / دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
v        تحقیقی در نقش تصور و تصدیق در شکل گیری دو گونه جهان اخلاقی نزد ابن ‏سینا.......................173
مرتضی شجاری / استاد گروه فلسفه دانشگاه تبریز
محمد هانی جعفریان / دانشجوی دکتری فلسفه دانشگاه تبریز
v        تشکیک به حسب نسبت از دیدگاه ابن‌سینا..................................................................................191
جعفر شانظری / دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه اصفهان
جواد عظیمی / دانش‏آموخته کارشناسی ارشد رشته فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه اصفهان
v        عینیت و ترادف معنایی به مثابه نظریه ابتکاری ابن سینا در محذور امتناع انتزاع کثیر از واحد در تعلیقات......................................................................................................................................211
حسن رهبر / استادیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان
مرتضی عرفانی / استادیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان
لیلا نیکویی نژاد / دانشجوی دکتری فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه ایلام                                                                        
v        چکیده مقالات به زبان انگلیسی.....................................................................................................5

 

عنوان مقاله [English]

Contents

چکیده [English]

Categorical Descriptions of Essence in the Views of Hegel and Avicenna …….…5 
Seyed amir hosein Fazlollahi / Ali Moradkhani 
A Survey of Avicenna's Objections to Infinitism about the Structure of Justification............................................................................................……………21 
Morteza Motavalli / Mahdi Azimi 
The Knowledge of Self and Its Results in Esoteric Knowledge According to Jacques Maritain’s Thoughts and Its Relation with Avicenna’sViews....…...….33 
Hosna Homayoon / Reza Akbarian 
Conceptual Metaphor and The Excess of Existence Over Quiddity" in Islamic Philosophy ………………………………………...........…….…………………...53 
Sayed Ali Momeny / Mansour Imanpour / Reza Akbari 
Avicenna's philosophy: From fundamental Reality to Identity (A Criticism on Various Readings of the Primacy of Existence and Primacy of Quiddity in Sheikh al-Rais Philosophy)………………………………………...………….…………..71 
Zahra Kalhor / Alireza Farsinezhad / Mohammad Toopchi 
Borhan and Ta’wīl; The Two Aspects of Ibn Sina's Method in Interpreting The Holy Quran ……………………....……………………………....…………...…...89 
Abdollah Mirahmadi 
Approaches of Mohammad bin Zakaria Razi and Ibn Sina in Preventing and Treating the Emotion of Sorrow and Sadness …………………………………111 
Musa Soleimani Mareshk / Seyyed Hossein Seyyed Mousavi / Fahimeh Shariati 
A Comparative Study of the Views of al-Shaykh al-Raʾīs and Shaykh al-Ishraq on the Quiddity of Pleasure ……………………………….………………….…133 
Hoorieh Shojaee Baghini / Einollah khademi / Abdollah Salavati 
A Comparative Study on Self-awareness in John Searle's and Avicenna's Thoughts……………………………………………………..…………………..153 
Hosein Asaadi / Seyyed Moeteza Hussaini Shahroodi  /Ali Haghi 
A Study on the Role of Conception and Assent in Forming Two Kinds of Moral Worlds in Avicenna's Philosophy……………………………………….………173 
Morteza Shajari / Mohammad Hani Jafarian 
Gradation in Terms of Relation Based on Avicenna’s Viewpoint……….……..191 
Jafar Shanazari / Javad Azimi 
Identity and semantic synonymy as Avicenna's innovative theory in The problem of being impossible  abstraction plurality of the unit in Taliqat………….…..211 
Hassan Rahbar / Morteza Erfani / Lailaa nikooyenejaad 
Abstract English………………………………………………………………..….5