شماره جاری: دوره 24، شماره 63، بهار و تابستان 1399 

علمی- مروری

2. بررسی تطبیقی آراء شیخ‌الرئیس و شیخ اشراق درباره چیستی لذت

صفحه 25-44

حوریه شجاعی باغینی؛ عین‌الله خادمی؛ عبدالله صلواتی


6. مختصات مقولی ماهیت از منظر هگل و ابن‌سینا

صفحه 109-123

سیدامیرحسین فضل الهی؛ علی مرادخانی