1. فرآیند تأثیر حکمت سینوی و اسلامی در اندلس و اسپانیای معاصر

دوره 14، شماره 44، پاییز و زمستان 1389، صفحه 96-113

زهره موسی زاده


2. حکمت مشرقی ابن‌سینا از منظر ‌هانری کربن

دوره 13، شماره 42، پاییز و زمستان 1388، صفحه 22-40

اعظم قاسمی


3. اندیشه‌های اشراقی ابن‌سینا

دوره 13، شماره 41، بهار و تابستان 1388، صفحه 118-137

مرضیه صادقی


4. شیخ اشراق و جریان فلسفه اسلامی

دوره 11، شماره 38، پاییز و زمستان 1386، صفحه 135-149

جلیله علم‌الهدی