1. بررسی مدینه عادله از منظر ابن سینا با تطبیق بر آرای فارابی

دوره 17، شماره 50، پاییز و زمستان 1392، صفحه 58-78

طیبه زارعی؛ سعید رحیمیان


2. پردازش ابن‌سینا از مسئله نبوت در مقایسه با جریانات کلامی و فلسفی

دوره 15، شماره 46، پاییز و زمستان 1390، صفحه 44-62

زهره توازیانی


3. معنای نبوت نزد ابن‌سینا

دوره 14، شماره 43، بهار و تابستان 1389، صفحه 106-124

سمیه قاسمی نراقی؛ سید مصطفی محقق داماد


4. ابن‌سینا فیلسوف عقل ـ ایمان‌گرا

دوره 12، شماره 39، بهار و تابستان 1387، صفحه 81-93

اکرم خلیلی؛ رضا اکبری


5. بررسی مقایسه‌ای وحی و نبوت نزد فارابی و ابن‌سینا

دوره 12، شماره 39، بهار و تابستان 1387، صفحه 5-24

نادیا مفتونی