1. معنای نبوت نزد ابن‌سینا

دوره 14، شماره 43، بهار و تابستان 1389، صفحه 106-124

سمیه قاسمی نراقی؛ سید مصطفی محقق داماد