1. تحلیل ماهیت عدالت در عرصه خالق با تأکید بر آرای ابن سینا

دوره 21، شماره 57، بهار و تابستان 1396، صفحه 107-123

فردین جمشیدی مهر؛ جهانگیر مسعودی؛ علیرضا کهنسال


2. نگاهی به آرمان شهر سینوی

دوره 19، شماره 53، بهار و تابستان 1394، صفحه 111-130

طیبه محمدی کیا؛ عبدالمجید مبلغی