1. معناداری صفات ذاتی خداوند از منظر ابن سینا و شیخ احسائی

دوره 21، شماره 57، بهار و تابستان 1396، صفحه 87-105

محمود هدایت افزا؛ حسن قنبری


2. تحلیل و بررسی مبانی و ادله ابن‌سینا در خصوص فناناپذیری نفوس

دوره 20، شماره 56، پاییز و زمستان 1395، صفحه 119-130

زین العابدین فرهادی؛ حسن قنبری؛ مسعود صادقی