1. کاربرد اصل علیت و لوازم آن در طب سینوی

دوره 21، شماره 57، بهار و تابستان 1396، صفحه 47-66

محمود صیدی؛ احسان کردی اردکانی


2. تحقیقات ابن سینا در زمینه علم النفس و کاربرد آن در طب سینوی

دوره 18، شماره 51، بهار و تابستان 1393، صفحه 99-113

احسان کردی اردکانی؛ نجفقلی حبیبی