1. نقد وبررسی شش دیدگاه درباره شرایط انتاج قیاس استثنائی در منطق سینوی (با تاکید بر شرطی متصل)

دوره 19، شماره 53، بهار و تابستان 1394، صفحه 91-110

سید محمد علی حجتی؛ علیرضا دارابی؛ لطف الله نبوی


2. ابن سینا و منطق مشرقی

دوره 17، شماره 50، پاییز و زمستان 1392، صفحه 5-16

لطف الله نبوی


3. منطق سینوی، ابداعات و نوآوری‌ها

دوره 14، شماره 43، بهار و تابستان 1389، صفحه 5-24

لطف الله نبوی