1. مقدمات یادگیری فلسفه ی ارسطو از دیدگاه آمونیوس و فارابی

دوره 21، شماره 57، بهار و تابستان 1396، صفحه 125-146

مریم سالم


2. اثبات علیت در خارج از دیدگاه ارسطو و ابن سینا

دوره 19، شماره 54، پاییز و زمستان 1394، صفحه 5-22

مریم سالم


3. تحلیل معنایی علیت در فلسفه ارسطو و ابن سینا

دوره 14، شماره 44، پاییز و زمستان 1389، صفحه 114-129

مریم سالم؛ محمد سعیدی مهر؛ رضا اکبریان