دوفصلنامه علمی حکمت سینوی در یکی از مهم ترین و جامع ترین نمایه های مجلات فلسفی در جهان به نام  "Philosopher's Index" پذیرفته شد.

با پذیرفته شدن دوفصلنامه حکمت سینوی در این پایگاه به دلیل تخصصی بودن و گستردگی این مؤسسه در سراسر جهان، امکان انتشار و اطلاع‌رسانی مقالات در سطح جهانی فراهم شده است.

"Philosopher's Index" مرجـعی بین المللی در زمینه فلسفه است که از سـوی مرکز اطلاعات فلاسفه Philosopher’s Information Center" مدیریت می شود و مقالات فلسفی را همراه با اطلاعاتی از نویسندگان، کتاب های منتشر شده از کشورهای گوناگون و نیز تحقیقات دانشمندان در موضوعات مختلف فلسفی را پوشش می دهد.

 

دوفصلنامه حکمت سینوی در آخرین ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حائز امتیاز B شده است

 

حکمت سینوی به صورت دو فصلنامه منتشر می شود و از مقالات پژوهشی، مروری و مقالات کوتاه در چارچوب بازخوانی اندیشه‏ های فلسفی‏ ـ منطقی ابن‌سینا (حکمی) و در پی یافتن پاسخی به مسائل جدید استقبال می کند.

 

قبل از ارسال مقاله حتما بخش راهنمای نویسندگان مطالعه شود تا داوری مقاله با سرعت انجام پذیرد. 

 

اولویتهای پژوهشی:

1ـ معرفی جریان فکری فلسفه مشائی

2ـ معرفی و شناسایی مکتب فلسفی ابن‌سینا و امتیاز آن از سایر مکاتب فلسفی اسلامی

3ـ بررسی ریشه‌های اندیشه‌ ابن‌سینا

4ـ نقد و بررسی اندیشه‌های فلسفی، کلامی و منطقی ابن‌سینا و پیروان او

5- مطالعات تطبیقی در باب اندیشه های ابن‌سینا

6ـ بررسی مقایسه‌ای افکار ابن‌سینا و سایر فیلسوفان اسلامی و یونان و غرب

7ـ بررسی تأثیر افکار ابن‌سینا بر سایر اندیشمندان

8ـ بررسی رابطه فلسفه ابن‌سینا و عرفان او

9- مبانی حکمت سینوی

10- بررسی تأثیر طبیعیات قدیم در اندیشه ابن‌سینا

11- روش‌شناسی (متدولوژی) ابن‌سینا

12- تمایز حکمت سینوی با نظام فلسفی ارسطو

13- حکمت مشرقی

14- کتاب‌شناسی ابن‌سینا

15- گزارش تحلیلی آثار خطی و منتشرنشده ابن‌سینا

 

علمی ـ پژوهشی

1. وامداری سهروردی به ابن‌سینا در نظریۀ قیاس

صفحه 5-21

10.30497/ap.2020.75346

مهدی عظیمی


علمی- مروری

2. بررسی تطبیقی آراء شیخ‌الرئیس و شیخ اشراق درباره چیستی لذت

صفحه 25-44

10.30497/ap.2020.75344

حوریه شجاعی باغینی؛ عین‌الله خادمی؛ عبدالله صلواتی


3. برهان و تأویل دو روی روش تفسیری ابن‌سینا

صفحه 45-66

10.30497/ap.2020.75345

عبدالله میراحمدی


4. پژوهشی تطبیقی پیرامون علم به خود در اندیشه جان سرل و ابن‌سینا

صفحه 63-82

10.30497/ap.2020.75348

حسین اسعدی؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ علی حقی


علمی ـ پژوهشی

5. دو‌گانه‌انگاری معرفت شناختی اصل واقعیت(تبیینی انتقادی از خوانش‌های هستی‌شناسانه اصالت وجود و ماهیت در حکمت سینوی)

صفحه 83-100

10.30497/ap.2020.75349

زهرا کلهر؛ علی رضا فارسی نژاد؛ محمد توپچی


6. مختصات مقولی ماهیت از منظر هگل و ابن‌سینا

صفحه 109-123

10.30497/ap.2020.75355

سیدامیرحسین فضل الهی؛ علی مرادخانی


7. بررسی اشکالات ابن سینا بر بی کران گروی درباره ساختار توجیه

صفحه 111-122

10.30497/ap.2020.75352

مرتضی متولی؛ مهدی عظیمی


8. تحقیقی در نقش تصور و تصدیق در شکل گیری دو گونه جهان اخلاقی نزد ابن ‏سینا

صفحه 137-156

10.30497/ap.2020.75366

مرتضی شجاری؛ محمد هانی جعفریان


9. رهیافت‌های محمدبن‌زکریای رازی و ابن‌سینا در پیشگیری و درمان هیجان حزن و اندوه

صفحه 157-178

10.30497/ap.2020.238666.1460

موسی سلیمانی؛ سید حسین سید موسوی؛ فهیمه شریعتی


10. تشکیک به حسب نسبت از دیدگاه ابن‌سینا

صفحه 179-197

10.30497/ap.2020.231893.1448

جعفر شانظری؛ جواد عظیمی


11. علم به خود و نتایج آن دربارة علم باطنی نزد ژاک مریتن و نسبت آن با آراء ابن‌سینا

صفحه 199-218

10.30497/ap.2020.238718.1467

حسنی همایون؛ رضا اکبریان


12. استعارة مفهومی و مسئلة زیادت وجود بر ماهیت در فلسفة اسلامی

صفحه 219-235

10.30497/ap.2020.238754.1471

سیدعلی مومنی؛ منصور ایمانپور؛ رضا اکبری


 اطلاعات آماری نشریه:

نمودارهای آماری

تعداد دوره ها

 14

تعداد شماره ها

 27

تعداد مقالات

 196

تعداد نویسندگان

 213

....................................................................

تعداد مقالات ارسال شده

 493

تعداد مقالات رد شده

 320

درصد عدم پذیرش

 65

تعداد مقالات پذیرفته شده

 103

درصد پذیرش

 21

زمان پذیرش (روز)

 244

تعداد داوران

 95